Network Analyses in Geography of Transport

Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski

Abstract


Conducting analyses with the use of GIS tools in geography of transport enables to cut costs, optimize variants of new route solution (e.g. bypassing terrain barriers), create road traffic control systems, crisis management, work out the optimum travel route in terms of money or time.

The aim of this article is to present possibilities of using the functions of the Network Analyst tool in geography of transport

Keywords


GIS; network analysis; geography of transport

Full Text:

PDF

References


Andrei M.T., Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S.: Accessibility to places of evacua-tion for inhabitants of flood-prone areas in the Mazovia province. Vol. 11, No. 3, 2017, p. 31÷47.

Bauer M.: Wybór linii komunikacji zbiorowej w podróżach. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie, nr 148, 2009, p. 19÷35.

Berezowski, S.: Zarys geografii komunikacji. PWN, Warszawa 1975.

Birr K., Jamroz K.: Identyfikacja obszarów o najsłabszym poziomie oferty publicznego transportu zbiorowego na przykładzie województwa pomorskiego. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie, nr 1(103) , 2014, p. 31÷40.

Borowska-Stefańska M.: Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódz-kim z wykorzystaniem analiz sieciowych. Transport Miejski i Regionalny, Nr 3, 2016, p. 28÷32.

Borowska-Stefańska M.: Dostępność transportowa od jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim. Biuletyn Szadkowski, 2016, p. 321÷335.

Borowska-Stefańska M., Mikołajczyk D.: Wykorzystanie BDOT i OPENSTREETMAP do zarządzania ryzykiem powodziowym. [w:] P. Nowak (red.): Innowacje 2016. ICT w służbie społeczeństwu 2016, p. 75÷88.

Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S.: Changes in transport accessibility as a result of flooding: a case study of the Mazovia Province (Eastern Poland). Environmental Hazards, 2017, p. 1÷28.

Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S.: Vehicle Routing Problem as urban public transport optimization tool. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 23, No. 4, 2016, p. 213÷229.

Cichociński P.: Analizy sieciowe w bazach danych przestrzennych. Studia Informatica, Vol. 33, Nr 2B (106), 2012, p. 131÷143.

Cichociński P.: Ocena przydatności OPENSTREETMAP jako źródła danych dla analiz sieciowych. Roczniki Geomatyki, t. X, z. 7(57) , 2012, p. 15÷26.

Cichociński P.: Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych. Roczniki Geomatyki, t. X, z. 4(45), 2012, p. 41÷50.

Drop P., Gajewski P., Mackiewicz M.: Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, 2013, p. 157÷167.

Dybicz T.: Wpływ lokalnych ograniczeń przepustowości na rozkład ruchu. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie, nr 148, 2009, p. 75÷89.

Faron A.: Wpływ czynników struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta na udział trans-portu zbiorowego w podróżach. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, Oddział w Kra-kowie, nr 1(103), 2014, p. 57÷73.

Friedberg J.: Wykorzystanie analiz i prognoz ruchu w analizie marketingowej projektów transportowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie, nr 148, 2009, p. 107÷118.

Haklay M., Weber P.: OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. IEEE Pervasive Computing, October-December, 2008.

Jonkman S.N., Vrijling J.K., Vrouwenvelder A.C.W.M.: Metohods for the estimation of loss of life due to floods: a literature review and a proposal for a new method. Natural Hazards 46, 2008, p. 353÷389. DOI 10.1007/s11069-008-9227-5.

Kocur-Bera K.: Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową – część II. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 9(4) 2010, p. 55÷64.

Krawczyńska S., Drzymała T., Gałaj J.: Badanie wpływu różnych czynników na czas interwencji jednostek PSP w czasie działań ratowniczo-gaśniczych. Logistyka, 5, 2014, p. 832÷841.

Kuo Y., Luo C-M., Wang C-C.: Bus route design with limited travel time. Transport, Volume 28(4) , 2013, p. 368÷373.

Lijewski T.: Geografia transportu Polski. PWE, Warszawa 1977.

Lumbroso D.M., Johnstone W., De Bruijn K.M., Di Mauro M., Lence B., Tagg A.: Modelling mass evacuations to improve the emergency planning for floods in the UK, the Netherlands and North America. Presented at the international conference on emergency preparedness (InterCEPt), the challenges of mass evacuation, 21–23, Sept 2010, Universi-ty of Birmingham, UK.

Markowski K.A.: Tworzenie raportów zawierających dane przestrzenne. Studia Informatica, Vol. 34, No. 2B (112), 2013, p. 47÷58.

Papinski D., Scott D.M.: A GIS-based toolkit for route choice analysis. Journal of Transport Geography, 19(3) , 2011, p. 434÷442.

Pel A.J., Bliemer M., Hoogendoorn S.P.: A review on travel behavior modeling in dynamic simulation models for evacuations. Transportation, 6, 2012, p. 50÷62.

Portal internetowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, www.msw.gov.pl (dostęp: 04.08.2015 r.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Tarko A.P.: A traffic demand model for local roads with cellular network decomposition and high-resolution land use representation. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzysze-nia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, (1 (97)), 2012, p. 221-234.

Tarko A.P., Szarata, A.: Modelowanie natężenia ruchu na drogach lokalnych w stanie Indiana. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, (1 (97)), 2012, p. 209÷219.

Taylor Z.: Geografia transportu i jej wkład do teorii geografii – próba oceny. Przegląd Geograficzny, tom LXXII, z. 4, 2000, p. 491÷508.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).

Wiśniewski S.: Dostępność policji do miejsc potencjalnych interwencji na terenie woje-wództwa łódzkiego. Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, nr 3, 2015.

Żuber vel Michałowski J.: Prawne umocowanie systemu – zasady organizacji KSRG i tryb włączania do niego jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przegląd Pożarniczy, nr 3, 1995, p. 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2017_v38.n4.830