Using cognitive architecture and communication grammar in POLSEM-2, the semantic analyzer of polish

Grzegorz Kwiatkowski, Nina Suszczańska, Przemysław Szmal

Abstract


In language engineering, computer understanding of processed text gains importance. It also gives a chance to improve the quality of translations into Polish Sign Language carried out in Thetos, our translator. To achieve this, we improve the scheme of semantics modeling used in Polsem, the semantic analyzer of Thetos. In this paper we describe experiments engaging the formalisms of cognitive architecture and communication grammar.

Keywords


semantic analyzer; cognitive architecture; communication grammar; inference

Full Text:

PDF (Polski)

References


Awdiejew A., Habrajska G.: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t.1. Oficyna wydawnicza LEKSEM, Łask 2004.

Awdiejew A., Habrajska G.: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t.2. Oficyna wydawnicza LEKSEM, Łask 2006.

Bach M.: Metody konstruowania zadań wyszukiwania w bazach danych w procesie tran­slacji zapytań sformułowanych w języku naturalnym. Rozprawa doktorska. Gliwice 2004.

Bąk J., Jędrzejek C.: Semantic Web – technologie, zastosowania, rozwój. XV Konferencja PLOUG, Kościelisko 2009, s. 236÷246.

Duch W.: Architektury kognitywne. [w:] Tadeusiewicz R. (red.): Neurocybernetyka teoretyczna. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 329÷361.

Fabiszak M.: (ed.). Language and meaning. Cognitive and functional perspectives. Peter Lang, Frankfurt am Main 2007.

Fillmore C. J.: The case for case. [In:] Bach E., Harms R. (eds.): Universals in Linguistic Theory. Holt Rinehart and Winston, Chicago 1968.

Fillmore C. J., Collin F. B.:. A frames approach to semantic analysis. [In:] Oxford Hand­book of Linguistic Analysis, ed. by Bernd Heine & Heiko Narrog, 2010, pp. 313÷341. Available online: http://lingo.stanford.edu/sag/papers/Fillmore-Baker-2011.pdf

Gandon F., Cabrio E., Stankovic M., Zimmermann A. (eds.): Semantic Web Evaluation Challenges: Second SemWebEval Challenge at ESWC 2015, Portorož, Slovenia, May 31 - June 4, 2015, Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, Vol. 548. Springer, 2015, p. 265. ISBN 3319255185, 9783319255187.

Goertzel B., Iklé M., Goertzel I.L.F., Heljakka A.: Probabilistic Logic Networks: A Comprehensive Conceptual, Mathematical and Computational Framework for Uncertain Inference. Springer, New York, London 2008.

Grund D.: Komputerowa implementacja słownika syntaktyczno-generatywnego czasowników polskich. Studia Informatica, Wyd. Pol. Śląskiej, Vol. 21, No. 3 (41), Gliwice 2000, s. 243÷256.

Grzegorczykowa R.: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Kulików S.: Implementacja serwera analizy lingwistycznej dla systemu THETOS – translatora tekstu na język migowy. Studia Informatica, Wyd. Pol. Śląskiej, Vol. 24, No. 3 (55), Gliwice 2003, s. 171÷178.

Langacker R. W.: Wykłady z gramatyki kognitywnej. Wyd. UMCS, Lublin 2001.

Libura A.: Analiza semantyczna wyrazów nazywających NIENAWIŚĆ i inne uczucia negatywne. Język a Kultura, 2000, t. 14. s. 135÷151.

Moroz A., Wiśniewski M. (red.): Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

Polański K. (red.): Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. Wyd. PAN, Warszawa-Wrocław-Katowice-Gdańsk 1980.

RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, Elipsa, Warszawa 2010.

Romaniuk J., Suszczańska N. and Szmal P.: Semantic Analyzer in the Thetos-3 System, LNAI vol. 6562 (ed. Vetulani Z.), Springer, Berlin / Heidelberg 2011, pp. 234÷244.

Romaniuk J., Suszczańska N., Szmal P. Interpreting the predicate-argument representation for the needs of the Thetos translator. 7th Language & Technology Conference (LTC 2015), Poznań 2015, pp. 175÷180.

Sawicka G.: Gramatyka komunikacyjna ‒ szansa na nowy opis języka migowego? [w:] Stan badań nad Polskim Językiem Migowym. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2008, s.189÷208.

Suszczańska N., Szmal P.: Inżynieria języka dla system Thetos. Studia Informatica, Wyd. Pol. Śląskiej, Vol. 32, No. 4A (100), Gliwice 2000, s. 133÷147.

Suszczanska N., Szmal P., Francik J.: Translating Polish Texts into Sign Language in the TGT System, 20th IASTED International Multi-Conference Applied Informatics AI 2002, Innsbruck, Austria 2002, pp. 282÷287.

Suszczańska N., Szmal P., and Simiński K.: The Deep Parser for Polish. LNAI vol. 5603 (eds. Vetulani Z., Uszkorait H.), Springer, Berlin / Heidelberg 2009, pp. 205÷217.

Szmal P., Suszczańska N.: Selected problems of translation from the Polish written language to the sign language, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, 13(1), 2001, pp. 37÷51.

Vetulani Z.: Komunikacja człowieka z maszyną. Komputerowe modelowanie kompetencji językowej. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.

Wierzbicka A.: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne [oryg. Semantics: Pri­mes and Universals], tł. Głaz A. Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 535, ISBN 83-227-2504-3.

Żurek J.: Studium ustalania znaczenia zdań przy użyciu predykatów I rzędu, Praca dyplomowa magisterska, Opracowanie Instytutu Infor­ma­tyki Pol. Śl., Gliwice 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2017_v38.n1B.793