Environmental data analysis using data mining methods

Monika Chuchro

Abstract


Data mining became popular method of environmental data analysis. Strong influence of irregular variable and complicated relationship between data are main problems during data modeling. This examination purpose is to identifying patterns and predict future values of time series of biogas production from wastewater treatment plant.

Keywords


data mining; artificial neural network; multiple regression; normalization; time series analysis

Full Text:

PDF (Polski)

References


http://gigaom.files.wordpress.com/2010/05/2010-digital-universe-iview_5-4-10.pdf.

Chatfield C.: The analysis of time series. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 2004.

Larose D. T.: Metody i modele eksploracji danych. PWN, Warszawa 2008.

Chuchro M., Piórkowski A.Ś Wykorzystanie metod i narzędzi eksploracji danych do analizy zmienności natężenia dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków. Studia Informatica, Vol. 31, No. 2B (90), Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2010, s. 348÷358.

Opis programu Statistica 9.0 www.statsoft.pl.

Witten I. H., Frank E.: Data mining. Practical machine learning tools and techniques. Elsevier, San Francisco 2005.

Sikora M.: Data clearing and transformation- the first stage of data mining process. Studia Informatica, Vol. 25, No. 2 (58), Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2004, s. 127÷136.

Hand D., Mannila H., Smyth P.: Eksploracja danych. WNT, Warszawa 2005.

Gworek S., Urata A.Ś Wykorzystanie predyktorów typu neural network do prognozowania szeregów czasowych. Górnictwo i GeoinGynieria, nr 29, z. 4, 2005, s. 53÷62.

Tadeusiewicz R.: Wprowadzenie do praktyki stosowania sieci neuronowych. Czytelnia StatSoft (www.statsoft.pl).

Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.

Chrabałowska J., Halicka K.Ś Prognozowanie wielkości przychodów ze sprzedaży z wykorzystaniem modeli ARIMA oraz SSN. ZN Pol. Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, z. 8, Białystok 2003.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2011_v32.n2A.276